top of page

Bekijk ons
Privacy Statement

Wat goed dat je interesse hebt in onze privacyverklaring! Wanneer we met een organisatie gaan samenwerken, dan zijn wij ons ervan bewust dat jullie vertrouwen in ons stellen. Hiermee bedoelen we niet alleen het vertrouwen in het project, maar ook in het veilig en verantwoord omgaan met jullie gegevens.

Uiteraard respecteren wij de privacy van al onze klanten en partners, en zorgen we dat we de informatie die met ons gedeeld wordt, vertrouwelijk behandelen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om jullie privacy te beschermen en jullie daarover te informeren. Hierbij handelen we in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Etiquet, gevestigd aan Maliebaan 50 (Forty Hub), 3581 CS in Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens zoals uitgelegd in deze privacyverklaring. Heb je vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen met onze Chef Privacy & Security Pieter.

 

Etiquet V.O.F.

Maliebaan 50 (Forty Hub)

3581 CS Utrecht

pieter@etiquet.nl  

www.etiquet.nl

❓ Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op:

  • Klanten/relaties van Etiquet;

  • Potentiële klanten/relaties (met wie Etiquet contact heeft gelegd of wil leggen);

  • Klanten/relaties van Etiquet uit het verleden;

  • Alle andere partijen die contact opnemen met Etiquet of van wie Etiquet gegevens verwerkt (behoudens werknemers van Etiquet).

📝 Gegevensverwerking

Persoons- en/of bedrijfsgegevens

Etiquet verwerkt geen persoons- en/of bedrijfsgegevens via de website. Onze website biedt geen mogelijkheid om deze gegevens achter te laten. Ook gebruiken we geen social media plug-ins. In geen enkel geval worden er dus gegevens via de website of andere online platforms, zoals social-media, verkregen.

De enige gegevens die Etiquet verwerkt, zijn de persoons- en/of bedrijfsgegevens die de persoon of het bedrijf in kwestie zelf aan ons verstrekt, door gebruik te maken van onze diensten of door deze aan ons te verstrekken via communicatiekanalen (e.g. e-mail, telefoon etc.). Ook kan het zijn dat we gegevens gebruiken die publiekelijk beschikbaar zijn. 

Bijzondere en/of gevoelige gegevens

Etiquet verwerkt in geen enkel geval bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van derden, met uitzondering van eigen medewerkers. Voor eigen medewerkers is dit noodzakelijk om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen (e.g. arbeidscontract etc.).

 

Etiquet verwerkt voor haar werkzaamheden wel bijzondere of gevoelige bedrijfsgegevens (e.g. financiële gegevens). Ook hier geldt dat dit gebeurt om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen of als het noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Etiquet verwerkt deze gegevens altijd alleen met goedkeuring van het bedrijf in kwestie.

 

Het doel en op basis van welke grondslagen gegevens worden verwerkt

Etiquet verwerkt enkel persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor het opmaken van contracten of overeenkomsten;

  • Voor het uitvoeren van onze dienstverlening/werkzaamheden;

  • Voor het afhandelen van betalingen;

  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Etiquet verwerkt enkel de gegevens die nodig zijn om aan bovengenoemde punten te kunnen voldoen. In sommige gevallen kunnen we specifieke informatie opvragen (feedback) om onze dienstverlening te verbeteren. Gegevens die niet nodig zijn, worden niet opgevraagd of verwerkt.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Etiquet bewaart gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Dit betekent dat de gegevens bewaard blijven zolang er een overeenkomst/samenwerking is tussen Etiquet en de persoon en/of het bedrijf in kwestie. 

 

Na het beëindigen van een overeenkomst/samenwerking worden de gegevens nog tot maximaal 1 jaar na deze datum bewaard. Indien er geen officiële einddatum is vastgelegd, dan betekent dit het moment waarop de werkzaamheden van of voor Etiquet stoppen. De termijn van 1 jaar is om (eventueel nog lopende) zaken netjes af te kunnen handelen of om een nieuwe overeenkomst/samenwerking gemakkelijker mogelijk te maken. 

 

Als Etiquet verplicht is om op grond van wetgeving bepaalde gegevens langer te bewaren, hanteert Etiquet de wettelijke bewaartermijnen.

 

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoons- en/of bedrijfsgegevens hebben verzameld; dat we de gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven; of dat we gegevens langer bewaren dan noodzakelijk is, neem dan contact met ons op via pieter@etiquet.nl. Dan verwijderen wij deze informatie direct of nemen we andere passende maatregelen.

🍪 Cookies

Etiquet maakt geen gebruik van cooking op haar website. 

🤐 Privacy

Delen van gegevens met derden

Etiquet deelt verkregen gegevens alleen met derden ten behoeve van haar werkzaamheden en/of dienstverlening of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Het delen van gegevens aan derden gebeurt alleen met goedkeuring van de partij van wie de data is. 

 

Van de partijen waarmee wij de gegevens delen, verwachten wij dat ze onze privacyverklaring kennen en dat ook zij verantwoord en veilig met deze data omgaan, minimaal conform onze richtlijnen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om de gegevens van jou of je bedrijf in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens door Etiquet. 

 

Indien je wilt weten welke gegevens Etiquet van jou of je organisatie heeft vastgelegd, kan je een ‘verzoek tot inzage’ doen. Hierbij heb je het recht om de aan Etiquet verstrekte gegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te laten dragen.

 

​Als je veranderingen wilt aanbrengen aan de gegevens die Etiquet van jou of je organisatie heeft vastgelegd (eventueel naar aanleiding van een inzageverzoek), dan kan je een verzoek tot ‘wijzigen van gegevens’ doen. Je kan hierbij verzoeken dat Etiquet de gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. 

 

Voor alle verzoeken geldt dat ze gestuurd kunnen worden naar pieter@etiquet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door de betrokken partij is gedaan, kunnen wij vragen om legitimatie. We zullen vervolgens binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Indien Etiquet een van bovengenoemde verzoeken afwijst, dan zal Etiquet ten alle tijden in haar antwoord de reden van afwijzing aangeven.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Etiquet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor hanteert Etiquet haar Security & Privacybeleid. 

 

Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom om deze privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen.

 

Klachten, vragen en feedback

Heb je vragen, feedback, klachten of het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onze Chef Privacy & Security Pieter via pieter@etiquet.nl

 

Wij streven naar het vinden van een gezamenlijke oplossing, maar komen we er onverhoopt toch niet uit, dan willen we je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

bottom of page